Videre til innhold

Vitenparkens Venner

Om Vitenparkens Venner

Foto: unsplash, Todd Gardner

Vitenparkens Venner er en forening med hovedoppgave å fremme og støtte opp om virksomheten til Stiftelsen Vitenparken Campus Ås.
Kontaktperson: styreleder Per Harald Grue Telefon: 970 33 52
E-postadresse: pharagru@online.no

Fra Norsk Landbruksmuseum til Vitenparken og vitenskapshistorie

Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum ble etablert i 1984. Etter en lang prosess ble Norsk Landbruksmuseums bygning åpnet i 1997. Visjonen om å etablere et nasjonalt Norsk Landbruksmuseum på Campus Ås lyktes ikke, blant annet pga. manglende økonomisk og politisk støtte. Omdannelse av stiftelsen til Vitenparken Campus Ås ble gjennomført i 2013 i forståelse med Norsk Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Omdannelsen innebar at NMBU overtok styringen og at NMBUs og de øvrige vitenskapelige institusjoners behov styrer virksomheten.

Omdannelsen har vært en suksess. I 2021 hadde Vitenparken en samlet omsetning på 32.8 mill kr. Bemanningen var 24 årsverk fordelt på 115 personer. Det var i 2021 68 500 besøkende på Campus Ås og 11 700 oppsøkende gjester.  Bevilgningen fra LMD var 3 mill kroner. Bevilgningen til Vitensenter fra Kunnskapsdeptet var 5.6 mill kr. Bevilgning til Talentsenter fra Kunnskapsdeptet var 2 mill kr. Oppdrag fra NMBU 1.5 mill kroner, herav 0.5 mill kr til vitenskapshistorisk arbeid. En del oppdrag fra fylkeskommune, kommuner og ideelle stiftelser. Vitenparken har på disse åra både fått en bredere offentlig støtte og ekspandert gjennom egeninntekter. 

Fra Norsk Landbruksmuseums Venner til Vitenparkens Venner

Norsk Landbruksmuseums Venner ble etablert i 1997. Frivillig dugnadsinnsats var helt avgjørende for byggingen av Vitenparkens hovedbygning i perioden 1995-97.

Etter omorganiseringen i 2013 er Vitenparkens Venners medlemstall økt fra 95 til 140-160. Sum frivillig arbeid var vel 6500 timer i niårsperioden 2013-2021. Av dette er frivillig vitenskapshistorisk arbeid 5000 timer. Samlet verdi av VVs frivillig arbeid er 3 mill kroner i ni-årsperioden. Frivillig arbeid er ofte døråpner for ekstern finansiering for Vitenparken.

Faste avtaler er limet i samarbeidet

Grunnlaget for samarbeidet er avtaler mellom Vitenparken og VV. Det er avgjørende at styreleder i VV er observatør i Vitenparkens styre. Videre er daglig leder i Vitenparken medlem i styret i VV.
VV drifter gjennom avtale vitenskapshistorisk prosjekt for Vitenparken og NMBU.
Vitenskapshistorisk arbeid på NMBU integrert i instituttenes og fakultetenes virksomhet. Vi har videre en samarbeidsavtale med NIBIO.

Samarbeidsavtale fra 2021 med Norsk Veterinærhistorisk Selskap har ansvar for det vitenskapshistorisk arbeid på det veterinærmedisinske felt. Det er likevel medlemmenes fagkompetanse og interesse som er en grunnleggende ressurs og drivkraft.

Hovedpunktene i det vitenskapshistoriske arbeid i Vitenparkens Venner


Hovedpunktene i det vitenskapshistoriske arbeidet:
1. Digitalisering av vitenskapshistorisk litteratur
2. Etablere og gjøre tilgjengelig vitenskapshistorisk gjenstandssamling
3. Etablere og drifte et vitenskapshistorisk arkiv på Slørstad
4. Arrangere vitenskapshistoriske seminarer, filmkvelder og andre arrangementer
5. Etablere et velfungerende vitenskapshistorisk samarbeid mellom Vitenparken, VV og NVHS
6. Etablere en vitenskapshistorisk hjemmeside.

Vitenskapelig litteratur som ikke er digitalisert er ikke lenger tilgjengelig. En betydelig del av den historiske vitenskapslitteraturen ved NMBU og på Campus Ås har tidligere ikke blitt digitalisert (såkalt «grå» vitenskapelig litteratur). Det er her behov for faglig vurdering av hvilket materiale som er bevaringsverdig. Et omfattende digitaliseringsarbeide er gjennomført fra 2013. Forelesningspublikasjoner fra 1920-2000 og trykte publikasjoner knyttet til NMBUs og NIBIOs virksomhet er grunnstammen. Materialet blir løpende lagt ut på forskningsdatabasen Brage i samarbeid med Universitetsbiblioteket på NMBU.

Innsamling av vitenskapshistoriske gjenstander (inklusive fotografier og undervisningsmateriell) startet opp 2005-2010. Omtale av gjenstanders bruk og gjenstandenes historikk ble for lavt prioritert. Dette viktige faglige og museale arbeid er blitt fulgt opp i prosjektet. Etablering og sikring av tilfredsstillende lagringsrom har vært viktig. Arbeidet er blitt knyttet opp til museumsdatabasen DigitaltMuseum.

Fra 2022 blir gjenstandssamlingen gradvis gjort tilgjengelig på DigitaltMuseum.Veterinærhøgskolen og Norsk Veterinærhistorisk Selskap (NVHS)  har etablert et Norsk Veterinærmedisinsk Museum. Fra 2021 er gjenstander og materiale flyttet fra Adamstua til Ås. En mindre del av samlingen er plassert i Veterinærhøgskolens nye lokaler. Flyttingen legger grunnlaget for å utvikle et velfungerende samarbeid mellom Vitenparken, VV og NVHS. En samarbeidsavtale er inngått 14.12. 2021. Samarbeidet legger grunnlaget for et styrket vitenskapshistorisk arbeid på Campus Ås. Samarbeidsavtalen mellom Vitenparken og VV er basert på at Vitenparkens personale drifter alle digitale systemer og at VV drifter det faglige arbeidet.

Kontaktinformasjon

Per Harald Grue
Leder
Telefon: 970 33 526
Mail: pharagru@online.no

Guro Brodal
Styremedlem
Telefon: 416 99 760
Mail: guro.brodal@nibio.no

Svein Skøien
Kasserer
Telefon: 993 59 159
Mail: sv-skoei@online.no

Ingrid Haug
Styremedlem
Telefon: 916 74 207
Mail: ingridhaug55@gmail.com

Trond Børresen
Styremedlem
Telefon: 959 23 105
Mail: trond.borresen@icloud.com

Solveig Arnesen
Styremedlem
Telefon: 993 78 743
Mail: solveig@vitenparken.no

Sylvi Haldorsen
Varamedlem
Telefon: 908 55 738
Mail: syhaldor@online.no